(Dân Việt) - Sau hơn một năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Nam Định đã rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn ở cả 209 xã, thị trấn có sản xuất nông nghiệp.

Trong đó 3 xã, thị trấn đạt từ 11 đến 13 tiêu chí; 107 xã, thị trấn đạt từ 6 đến 10 tiêu chí và 99 xã, thị trấn đạt dưới 6 tiêu chí.

Hiện nay, toàn tỉnh có 96 xã, thị trấn xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015, trong đó có 1 xã điểm của Trung ương và 10 xã điểm của tỉnh. Riêng tại xã điểm quốc gia Hải Đường đã hoàn thành 13 tiêu chí (tăng 8 tiêu chí so với trước khi xây dựng NTM) và có thêm 3 tiêu chí đạt tiến độ thực hiện hơn 50%, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2011.

Nguyễn Hữu