Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, công tác dân vận của tỉnh Tuyên Quang nói chung, công tác dân vận chính quyền nói riêng đã có chuyển biến rõ nét.

Các cấp chính quyền đã chủ động nắm tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời những kiến nghị, những vấn đề bức xúc của nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai các chủ trương, quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của nhân dân, góp phần tích cực vào việc xây dựng và củng cố khối đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân thi đua thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực vẫn còn cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, coi công tác dân vận không phải là nhiệm vụ của ngành mình, cấp mình, nặng về mệnh lệnh hành chính, có việc làm còn mất dân chủ, gây phiền hà cho nhân dân. Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền và cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác dân vận, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác dân vận, ngày 18-6-2009 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn số 2213-CV/TU chỉ đạo tổ chức các hoạt động “Năm dân vận chính quyền” theo Kế hoạch của Ban Dân vận Trung ương. Để tổ chức tốt các hoạt động “Năm dân vận chính quyền”, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cần triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng và triển khai Quy chế phối hợp thực hiện; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động “Năm dân vận chính quyền”. UBND tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành trực thuộc tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg, ngày 21-9-2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường côngtác dân vận. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hành công vụ của cán bộ, công chức; giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân, như thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, thực hiện các chính sách xã hội, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội... Tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân về những vấn đề nhân dân quan tâm; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân bàn và tham gia ý kiến vào các chủ trương, quyết định có liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân. Tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng nếp sống văn minh công sở, phong cách cán bộ gần dân, hiểu dân, học dân; trách nhiệm với dân; nghe dân nói, nói dân làm, làm dân tin. Các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc liên quan đến nhân dân.