QĐND - Ngày 2-4, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị đã có Văn bản số 687/HD-TH hướng dẫn các đơn vị trong toàn quân về việc tổ chức nghiên cứu, sinh hoạt và triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013. Theo đó, văn bản của Cục Tuyên huấn xác định hai chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp và học tập lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "người đội trưởng, người chính trị viên phải là người anh, người chị, người bạn của đội viên" trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

QĐND - Ngày 2-4, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị đã có Văn bản số 687/HD-TH hướng dẫn các đơn vị trong toàn quân về việc tổ chức nghiên cứu, sinh hoạt và triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013. Theo đó, văn bản của Cục Tuyên huấn xác định hai chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp và học tập lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "người đội trưởng, người chính trị viên phải là người anh, người chị, người bạn của đội viên" trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Văn bản của Cục Tuyên huấn xác định: Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Quân đội tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ sát với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn tình hình ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đóng quân. Quá trình triển khai thực hiện hai chuyên đề nêu trên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm.

Cùng với những vấn đề nêu trên, văn bản của Cục Tuyên huấn cũng xác định rõ phương pháp tổ chức học tập; xác định hệ thống tài liệu nghiên cứu, tham khảo; trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân...

LÊ LONG KHÁNH