(NDHMoney) CTCP Beton 6 (mã BT6 - HOSE) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012 của riêng công ty mẹ.

Trong đó, doanh thu thuần quý 4 của công ty đạt 430,1 tỷ đồng, tăng 13,36% so với cùng kỳ năm 2011; doanh thu hoạt động tài chính đạt 8,3 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính lên tới 27 tỷ đồng khiến công ty lỗ gần 19 tỷ đồng từ hoạt động tài chính.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và các khoản chi phí khác, BT6 đạt 34,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 51% so với quý 4/2011.

Cả năm 2012, doanh thu thuần của BT6 đạt 1.242,6 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế đạt năm 2012 đạt 49,6 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2011. EPS năm 2012 đạt 1.504 đồng.