VinaCorp - Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex (PECO) vừa công bố Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán.

Theo đó, năm 2010 PECO đạt được 614,84 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 12,28% so với năm trước. Giá vốn hàng bán năm 2010 là 573,1 tỷ đồng, tăng 10,85%, làm lợi nhuận gộp đạt tới 41,74 tỷ đồng, tăng 36,52% so vơi năm 2009. Tổng các chi phí năm 2010 ít có biến động so với năm trước. Do vậy, kết thúc năm 2010 công ty đạt 4,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 20,47% so với năm 2009. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu năm 2010 đạt 1.813 đồng/cổ phiếu. Tập tin đính kèm: PECO - BCTC nam 2010 da kiem toan.pdf