Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”. Dự kiến đến năm 2010, doanh số sản xuất của ngành công nghiệp điện tử đạt 4 - 6 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu đạt 3 - 5 tỷ USD; tạo việc làm cho 300.000 lao động; có tốc độ tăng trưởng 20 - 30%/năm.