ND - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 134/2009/TT-BTC ngày 1-7-2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo đó, đối tượng chịu phí, lệ phí là các công việc liên quan cấp các loại giấy phép cho các hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. Mức thu phí, lệ phí thấp nhất là 1 triệu đồng, cao nhất là 100 triệu đồng/giấy phép. Đối với Sở giao dịch và Trung tâm giao dịch chứng khoán, mức thu là 0,01% giá trị giao dịch (không quá 20% doanh thu) và đối với Trung tâm lưu ký chứng khoán mức thu là 10% doanh thu. Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.