(Chinhphu.vn) - Ông Đoàn Phước Truyền (doanphuoctruyen@...) hỏi: Từ ngày 1/5/2011 các khoản phụ cấp đối với thương binh thay đổi như thế nào?

Về vấn đề trên, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau: Ngày 6/4/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2010/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo Nghị định 35/2010/NĐ-CP là 770.000 đồng (Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh quy định tại Bảng số 2; Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B quy định tại Bảng số 3). Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định 35/2010/NĐ-CP được thực hiện kể từ ngày 1/5/2010. Từ khi thực hiện mức chuẩn 770.000 đồng quy định tại Nghị định 35/2010/NĐ-CP, đời sống của người có công với cách mạng và thân nhân của họ đã được cải thiện và nâng cao hơn trước. Tuy nhiên, hiện nay do chỉ số giá tiêu dùng tăng, nên để góp phần cải thiện đời sống của người có công với cách mạng và thân nhân của họ, đồng thời nhằm thi hành các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đang đề xuất Chính phủ nâng mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công từ 770.000 đồng lên 876.000 đồng bằng một Nghị định mới thay thế Nghị định 35/2010/NĐ-CP. Dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng thay thế Nghị định 35/2010/NĐ-CP đang được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hoàn thiện. Vì vậy, tại thời điểm này mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B vẫn áp dụng theo quy định tại Bảng số 2, Bảng số 3 ban hành kèm theo Nghị định 35/2010/NĐ-CP. Luật sư Trần Văn Toàn VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội * Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.