Bây giờ đã là chính vụ sản xuất muối, nhưng cả cánh đồng muối lớn nhất nước tại huyện Đông Hải vẫn chưa có hạt nào. Lượng muối tồn đọng của các năm trước cũng kịp ra đi, khi giá ở mức cao kỷ lục 75.000 đồng/giạ.