NDĐT - Mua bán vũ khí trên toàn cầu trong năm 2007 đã giảm 8%, nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy việc mua bán vũ khí sẽ giảm về dài hạn.