Sáng 25/11, Đảng ủy cơ quan và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

MTTQ TP Ha Noi quan triet Nghi quyet Trung uong 4 - Anh 1

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị nhằm thực hiện chương trình công tác năm 2016, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động đúng đắn cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống MTTQ các cấp.

Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; Vũ Hồng Khanh – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Nguyễn Đức Thành - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP. Cùng dự hội nghị có các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực, cán bộ, đảng viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Trực tiếp truyền đạt nội dung tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Hà đã thông tin những nội dung cơ bản của Chỉ thị 05 (khóa XII) so với Chỉ thị 03 (khóa XI) của Bộ Chính trị. Theo đó, Chỉ thị 05 được Bộ Chính trị ban hành với nội hàm rộng hơn, yêu cầu cao hơn và lâu dài hơn về thời gian so với Chỉ thị 03.

Nội dung Chỉ thị xác định việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với yêu cầu làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, đồng thời nhấn mạnh vai trò của “người đứng đầu.

Với một trong những trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm…, Chỉ thị 05 sẽ tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành trong nhiệm kỳ mới.

MTTQ TP Ha Noi quan triet Nghi quyet Trung uong 4 - Anh 2

Thực hiện tốt Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng và trong toàn Đảng.

Với những nội dung của Nghị quyết được truyền đạt tại hội nghị, cán bộ, đảng viên MTTQ các cấp đã nhận thức được tầm quan trọng, tính cấp thiết của Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ mà hàng đầu là 4 nhóm giải pháp, bao gồm: Công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế chính sách; kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội.

Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã thông qua, làm cơ sở cho nghiên cứu, quán triệt và học tập sau này, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Theo MTTQTPHN

Từ khóa

nghị quyết trung ương khóa 12 chỉ thị bộ chính trị mttq tphn