Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình đã tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các cuộc vận động do Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam phát động và chủ trì như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; "Ngày vì người nghèo”; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Các cuộc vận động ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần đáng kể trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng đời sống văn hóa trong các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vì người nghèo từ Mặt trận tỉnh Hòa Bình

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh Hòa Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp tổ chức thực hiện chặt chẽ đồng bộ từ tỉnh đến khu dân cư. Nếu năm 2000 chỉ có 82.636 hộ đạt gia đình văn hóa, có 1.080 khu dân cư tiên tiến (54%); thì năm 2013, toàn tỉnh có 1.341/2070 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa (75%), có 151,742/198.954 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa (77%), có 1.210 khu dân cư văn hóa tiêu biểu 5 năm (giai đoạn 2008 - 2013).

Ủy ban MTTQ các cấp đã tích cực vận động nhân dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, phát huy các thành phần kinh tế, huy động được nhiều nguồn lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn, giúp nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, góp phần cùng Đảng, chính quyền đẩy nhanh tiến độ "Xóa đói giảm nghèo” trong toàn tỉnh, tốc độ giảm nghèo trung bình hàng năm trên 3%.

Vận động nhân dân đoàn kết, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn”, "Tương thân, tương ái”: Các khu dân cư có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa và nhân đạo từ thiện giúp đỡ các hộ gia đình chính sách bảo đảm cho các hộ gia đình liệt sỹ, thương binh và những người có công với nước có mức sống cao hơn mức sống trung bình ở khu dân cư. Người già cô đơn, trẻ em tàn tật, những nạn nhân chất độc hóa học và những người bất hạnh trong cuộc sống đều được chăm sóc chu đáo bằng việc thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước và bằng sự trợ giúp của cộng đồng dân cư.

Vận động nhân dân đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương: Mọi người sống và làm việc theo pháp luật, theo quy ước của cộng đồng. Hiện nay 100% khu dân cư trong toàn tỉnh đã có quy ước. Ban vận động đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, phát huy dân chủ, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình văn hóa, tổ chức tốt các hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động có hiệu quả, bảo đảm khu dân cư không có tệ nạn xã hội và tội phạm phát sinh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững tổ chức hòa giải tại chỗ những mâu thuẫn nội bộ, cảm hóa được những người lầm lỡ; mọi người tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Là một tỉnh có nhiều dân tộc, bản sắc văn hóa dân tộc đa dạng, phong phú vì vậy việc vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục trong nhân dân đã được Ban vận động các cấp tích cực hưởng ứng thực hiện. Tổng số khu dân cư có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng là 1608/2070 = 78%. Tiêu biểu như các khu dân cư Phường Chăm Mát (thành phố Hòa Bình) 25/27 tổ dân phố có nhà văn hóa, số hộ khá giả chiếm 58%, đầu tư cho đường, trường học, trạm Y tế, nhà văn hóa, gần 10 tỷ đồng. Thị trấn Chi Nê (huyện Lạc thủy), 100% khu dân cư có nhà văn hóa khang trang là nơi giải trí, vui chơi công cộng sạch sẽ; Khu dân cư thôn Bôi Cả, xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi thực hiện nếp sống văn hóa, trong lễ cưới, lễ tang, người quá cố không để quá 24h trong nhà… Đa số các khu dân cư trong toàn tỉnh đã giảm số nhà ở dột nát, phần đông số hộ có điện, có nước sạch dùng trong sinh hoạt, có phương tiện nghe nhìn, có nhiều gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và cộng đồng ở khu dân cư, góp sức xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã gắn bó mật thiết với nhân dân, kịp thời phản ánh những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân để cấp có thẩm quyền giải quyết.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức các hội nghị biểu dương khu dân cư tiêu biểu thực hiện tốt cuộc vận động trong toàn tỉnh. Năm 2003, tổ chức hội nghị lần thứ nhất biểu dương khu dân cư tiêu biểu không còn hộ đói nghèo; năm 2004 tổ chức hội nghị lần thứ 2, biểu dương các khu dân cư không còn hộ đói nghèo, không còn tệ nạn ma túy; năm 2007 tổ chức hội nghị lần thứ 3 biểu dương các khu dân cư không còn hộ đói nghèo, không còn nhà dột nát, không tệ nạn ma túy mại dâm, không vi phạm an toàn giao thông. Có 56 khu dân cư đại diện cho 2105 khu dân cư trong toàn tỉnh về dự. Tháng 8-2010, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 10 năm cuộc vận động "Ngày vì người nghèo” trong toàn tỉnh.

Thông qua cuộc vận động, các cấp Ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân đã nêu cao vai trò trách nhiệm đối với khu dân cư, việc thực hiện quy chế dân chủ, quy ước ở khu dân cư được tốt hơn, quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng và phát huy. Thông qua việc đăng ký và công nhận gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ công nhân viên chức sinh sống ở khu dân cư đoàn kết gần gũi với nhân dân đồng thời gương mẫu trong việc thực hiện cuộc vận động.

Hoàng Thanh Mịch

(Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình)