Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU "về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CA Thủ đô năm 2013".

Ảnh: Minh họa

Với mục tiêu giữ vững ổn định an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống; phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô năm 2013, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an Thủ đô thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng, các đoàn thể thực hiện có hiệu quả mục tiêu đảm bảo an ninh quốc gia, Chương trình 05-CTr/TU của Thành ủy (khóa XV) về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội” ở Thủ đô giai đoạn 2011-2015. Tổ chức tổng kết đánh giá thật sâu sắc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương trong lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.
Chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; triển khai, thực hiện các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, các hội nghị và các đoàn khách quốc tế, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội diễn ra trên địa bàn TP.

Năm 2013 phải là năm tạo được sự đột phá trong việc thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 12/12/2012 của Thành ủy Hà Nội “về tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và giảm ùn tắc giao thông; quản lý lòng đường, vỉa hè và bán hàng rong trên địa bàn TP Hà Nội” với tinh thần kiên quyết lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực giao thông đô thị và trật tự đô thị, xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, giàu đẹp trong con mắt của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Cần làm tốt công tác tuyên truyền đi đôi với việc kiên quyết xử lý các vi phạm, kể cả xử lý trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, công an các cấp theo tinh thần của Chỉ thị 14-CT/TU của Thành ủy đã nêu.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo tinh thần Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xã hội và của toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân trong công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, gắn với phong trào xây dựng nếp sống trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả phối hợp với các tỉnh thành phố; phối hợp giữa công an với quân đội, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở Thủ đô. Tăng cường củng cố, xây dựng lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp…thực sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đảng ủy Công an Thành phố cần coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng tin cậy, là chỗ dựa vững chắc trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở Thủ đô. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 92-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Tổ chức Đảng trong Công an nhân dân” và Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, xác định đây là việc làm thường xuyên của các tổ chức Đảng cũng như của từng cán bộ, chiến sỹ. Tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”. Quan tâm đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất; bảo đảm tài chính, hậu cần- kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác chiến đấu; đồng thời thực hiện tốt chế độ, chính sách, cải thiện đời sống đối với cán bộ, chiến sĩ. Nâng cao chất lượng công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong lực lượng Công an Thủ đô.|

Giao Đảng ủy Công an TP chủ trì, phối hợp với các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy đôn đốc, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Báo Điện tử VnMedia