Ngày 21.2, Văn phòng Quốc hội (QH) và Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hội nghị phối hợp công tác năm 2009 giữa lãnh đạo QH và thường trực Chính phủ.