(NDHMoney) Từ ngày 1/11/2011, HSBC thực hiện một số điều chỉnh liên quan đến việc tính phí chậm thanh toán và chi phí quản lý áp dụng cho các giao dịch bằng ngoại tệ.

Theo đó, từ ngày 01/11/2011, chi phí chậm thanh toán được áp dụng là 4% khoản nợ tối thiểu và tối thiểu là 80.000 VNĐ ( áp tính sử dụng mức nào lớn hơn). Bên cạnh đó, chi phí quản lý áp dụng cho các giao dịch bằng ngoại tệ được quy định là 4.5% số tiền trên mỗi giao dịch.

Mặc dù không thay đổi, song các chủ thẻ cũng nên lưu ý chi phí ứng tiền mặt tại máy ATM cho mỗi giao dịch là 4% số tiền mặt ứng trước và tối thiểu là 50.000VNĐ và lãi suất là 2.15%/tháng đối với thẻ Visa vàng và 2.25%/tháng đối với thẻ Visa Chuẩn. Nếu khách hàng không có khoản tiền mặt nào được ứng trước và toàn bộ số dư tiền trên tài khoản được ành toán trước ngày đáo hạn mỗi tháng thì không bị tính mức lãi suất này.