GPBank đã bị xử phạt với mức tiền là 50 triệu đồng do đã phát hành chứng khoán sai quy định...