Việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước đây, nhưng về chính thức thì mới được một năm. Vậy tác động của WTO đối với Việt Nam sau một năm gia nhập như thế nào?