Minh Khai và Quyết Tiến (Cự Đồng, Thanh Sơn, Phú Thọ) là 2 khu dân cư đang sống trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, 360 hộ dân thiếu nước khoảng 6 tháng/năm. Riêng khu dân cư Minh Khai với 200 hộ dân nhưng đã từ nhiều năm nay, người dân nơi đây phải học cách sống chung với tình trạng thiếu nước sinh hoạt.