Tỉnh Vĩnh Long xây dựng Bảo tàng Nông nghiệp, cho dù quy mô còn nhỏ và còn mang tính chất thử nghiệm, cũng đáng được hoan nghênh. Vì đây là lần đầu tiên một loại hình bảo tàng như vậy được xây dựng ở nước ta.