Hỏi: Đề nghị quý báo cho biết quy định cụ thể về các môn thi bắt buộc, trường hợp nào được miễn thi một số môn và điều kiện trúng tuyển ngạch chuyên viên chính? HÀ PHƯƠNG (Vĩnh Phúc)

Trả lời: Theo Quyết định số 1344/QĐ-BNV ngày 11-7-2011, của Bộ Nội vụ về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh, trong đó quy định các môn thi bắt buộc để xét nâng ngạch lên chuyên viên chính hoặc tương đương như sau: Kiến thức chung: Thi viết về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực của ngạch dự thi. Thời gian thi đối với kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính là 180 phút; đối với kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên ngành là 120 phút; Chuyên môn, nghiệp vụ: Đối với kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính, thi trắc nghiệm, thời gian thi là 45 phút; đối với kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên ngành, thi viết, thời gian thi là 180 phút; Ngoại ngữ: Thi viết để kiểm tra về các kỹ năng đọc hiểu, viết ở trình độ B (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc). Thời gian thi là 90 phút; Tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm hoặc thi thực hành trên máy về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng Microsoft Office, sử dụng in-tơ-nét. Thời gian thi là 45 phút. - Điều kiện để được miễn thi một số môn: Miễn thi môn ngoại ngữ đối với trường hợp khi có một trong các điều kiện sau: Công chức tính đến ngày 31-12-2011 có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ; công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo cấp theo thẩm quyền; công chức là người dân tộc thiểu số đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số; công chức có bằng tốt nghiệp thứ hai là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi; công chức có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam; miễn thi môn tin học đối với công chức đã tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên. - Điều kiện trúng tuyển: Người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức phải có đủ các điều kiện sau đây: Thi đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên (kể cả bài thi môn ngoại ngữ, tin học nếu không được miễn thi); có kết quả thi nâng ngạch cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được nâng ngạch của cơ quan quản lý công chức.