GD&TĐ - Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn triển khai thực hiện công tác y tế trường học.

Theo dự thảo này, các cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông, mỗi trường có 1 cán bộ chuyên trách làm công tác y tế trường học có trình độ từ trung cấp y trở lên để làm công việc chuyên môn.

Trường hợp chưa bố trí được cán bộ chuyên trách thì cơ sở giáo dục tạm thời bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm công tác y tế trường học. Cán bộ kiêm nhiệm phải có chứng chỉ đào tạo ít nhất 03 tháng về y tế trường học.

Đối với các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thành lập Trạm y tế theo quy định. Đảm bảo 1.000 - 2.000 học sinh có 1 cán bộ y tế.

Phòng y tế, trạm y tế của các cơ sở giáo dục chịu sự quản lý trực tiếp của hiệu trưởng nhà trường và sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan y tế địa phương (trạm y tế xã/phường, trung tâm y tế dự phòng huyện/tỉnh).

Dự thảo cũng ghi rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan, theo đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng của UBND các cấp là tuyển dụng cán bộ làm y tế trường học, có chế độ đãi ngộ để thu hút đội ngũ cán bộ làm công tác y tế trường học.

Thông tư liên tịch hướng dẫn triển khai thực hiện công tác y tế trường học bao gồm: Các nội dung của công tác y tế trường học; nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong công tác y tế trường học.

Thông tư quy định các nội dung của công tác y tế trường học, bao gồm: Xây dựng chính sách, kiện toàn hệ thống tổ chức và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác y tế trường học;

Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác truyền thông, giáo dục và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên, đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh trường học;

Tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và quản lý sức khỏe cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục;

Tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh tật học đường, tai nạn thương tích và các yếu tố nguy cơ sức khỏe trong các cơ sở giáo dục;

Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe trong các cơ sở giáo dục; Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về y tế trường học

Thanh tra, kiểm tra, giám sát, thống kê báo cáo, sơ kết, tổng kết hoạt động y tế trường học và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.