Theo Công ty Điện lực Hà Nội, sản lượng điện bình quân của Thủ đô đạt khoảng 15,5 triệu kWh/ngày, trong khi hệ thống chỉ có thể đáp ứng được 14,5 triệu kWh/ngày.