NDĐT – Trong 5 năm qua, các nhà khoa học Việt Nam trong lĩnh vực cơ học đã đóng góp 52 bài báo khoa học đăng tạp chí quốc tế và gần 290 bài báo khoa học đăng tạp chí trong nước.