TT - Chính phủ vừa ban hành nghị định 178 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ cũng như chế độ làm việc, quyền hạn và trách nhiệm của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Theo đó, số lượng thứ trưởng ở mỗi bộ không quá bốn người. Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.