Một trong những yêu cầu rất cần thiết hiện nay là phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật cho các tầng lớp nhân dân...