(baodautu.vn) Chênh lệch thu lớn hơn chi từ hoạt động ứng vốn cho tổ chức phát triển quỹ đất để phát triển đất; ứng vốn đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư; ứng vốn để thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của quỹ phát triển đất (PTĐ) sẽ không phải chịu thuế TNDN theo Thông tư 151/2010/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Ngoài ra, Quỹ PTĐ cũng không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ thu nhập có được do hỗ trợ thực hiện các đề án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp; hỗ trợ xây dựng khu tái định cư; hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng tại địa phương có đất bị thu hồi; hỗ trợ khoản chênh lệch cho hộ gia đình, cá nhân vào khu tái định cư… Cũng theo Thông tư 151/2010/TT-BTC, tất cả các hoạt động trên của quỹ PTĐ không phải nộp thuế giá trị gia tăng. Theo Nghị định 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND cấp tỉnh được trích từ 30% đến 50% nguồn thu hàng năm từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền đấu giá quyền sử dụng đất để lập Quỹ PTĐ. Quỹ PTĐ của các địa phương được xếp là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận.