Sở GDCK Hà Nội đã chấp thuận cho CTCP Minh Hữu Liên được niêm yết bổ sung 1.976.350 cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 674/UBCK-GCN ngày 16/9/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp với những nội dung sau: - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: MHL - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 1.976.350 cổ phiếu (Một triệu chín trăm bảy mươi sáu nghìn ba trăm năm mươi cổ phiếu) - Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 19.763.500.000 đồng (Mười chín tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng).