Ngày 05/12/2007, công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu thông báo giá bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược là “75% so với giá tại ngày giao dịch không hưởng quyền” tương đương với 39.400 đồng/cổ phần., thời hạn nộp tiền của đối tác chiến lược bắt đầu từ 8h00 ngày 04/12/2007 đến 16h00 ngày 28/12/2007.