Từ ngày 05/11 đến 12/11, bà Bùi Hồng Khánh, vợ ông Huỳnh Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT CTCP Gạch Ngói Cao Cấp (HNX: MCC) đã mua 259,200 cp, nâng sở hữu lên thành 293,400 cp MCC, chiếm tỷ lệ 6.33% vốn.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Hồng Khánh

- Mã chứng khoán: MCC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 34,200 CP (tỷ lệ 0.74%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Huỳnh Thanh Sơn

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 44,306 CP (tỷ lệ 0.96%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 259,200 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 259,200 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 293,400 CP (tỷ lệ 6.33%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/11/2014

- Ngày kết thúc giao dịch: 12/11/2014.

Nga Hoàng