Tài liệu đính kèm: MCC: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011-2015)