Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (HOSE: MBB).

Cụ thể, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Con hổ Việt Nam ( VTF ) - thuộc quản lý của Quản lý quỹ MB đã mua 2,448,990 cp trên tổng số 3 triệu cp đăng ký mua.

Quản lý quỹ MB đã mua 200,000 cp trên tổng số 300,000 đăng ký mua.

Trong khi đó, Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF) - thuộc quản lý của Quản lý quỹ MB mua bất thành 2 triệu cp đã đăng ký.

Lý do mua không thành công được đưa ra của 3 quỹ đều do giá cổ phiếu không như kỳ vọng.

Tài liệu đính kèm:
20150311_20150311 - MBB - BC KQGDCP to chuc co lien quan QDT JAMBF.pdf
20150311_20150311 - MBB - BC KQGDCP to chuc lien quan CTCP QLQ DT MB.pdf
20150311_20150311 - MBB - BC KQGDCP to chuc lien quan QDTCK VTF.pdf

Minh Tuấn