Trinh sát cơ WC-135 và T-4 được trang bị nhiều thiết bị thu thập mẫu không khí, giúp chúng phát hiện dấu hiệu của một vụ thử hạt nhân.