Báo Lao Động cuối tuần, số 23, ra ngày 6-8.6.2008, có đăng ý kiến của ông Trần Trọng Yên, muốn tìm hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ "Mắt thợ vợ lính". Đọc lên, tôi thấy câu này rất lạ.