Đặt mật khẩu như thế này thì đúng là được đọc cho vẫn bị viết sai...

(Sưu tầm)