(NDHMoney) Sàn Hà Nội thông báo, 17/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền và 21/2 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2010 của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng (MAS-UPCOM).

Theo đó, ngày 9/3/2011, MAS sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền theo tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở MAS tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.