(HNM) - Cơ sở hạ tầng, yếu tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế quốc dân, vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ chưa đáp ứng yêu cầu do thiếu quy hoạch, khả năng đầu tư và huy động nguồn lực.