Ở Canada, mỗi lần cậu em đi ăn đám về, bọn em thường lăng xăng ra đón để tranh nhau mấy trái ổi, mấy trái hồng.