Khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức ăn giữa ca để bảo đảm sức khỏe cho người lao động, góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động...

Phương án lương tối thiểu mới được căn cứ trên nhiều yếu tố như GDP, CPI và mức tiền công trên thị trường năm 2011. Bối cảnh lạm phát hiện tại, nếu không điều chỉnh lương thì đời sống của người dân khó khăn, do đó quyết định của Chính phủ về mức lương tối thiểu lần này được coi là hài hòa và nhận được sự đồng thuận từ phía các bộ ngành, doanh nghiệp và được áp dụng từ 1/10/2011, sớm hơn lộ trình 2 tháng nhằm chia sẻ khó khăn với người lao động.

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư số 23/2011/TT-BLĐ-TB&XH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng mới đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/10/2011 đến hết ngày 31/12/2012 được quy định tại Điều 2 Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ như sau: Mức 2.000.000 đồng/người/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I; Mức 1.780.000 đồng/người/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II; Mức 1.550.000 đồng/người/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III; Mức 1.400.000 đồng/người/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.

Mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương trả cho người lao động, nhưng mức tiền lương tính theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận, không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật lao động.

Khuyến khích các doanh nghiệp thỏa thuận áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định để làm căn cứ thực hiện các chế độ quy định tại Khoản 3, Điều 4 Thông tư này; trả lương cho người lao động cao hơn so với quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4 Thông tư này.

Khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức ăn giữa ca để bảo đảm sức khỏe cho người lao động, góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Mức tiền ăn giữa ca và việc tổ chức ăn giữa ca do doanh nghiệp, Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời và người lao động thỏa thuận trên cơ sở bảo đảm dinh dưỡng, chất lượng và an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Việc áp dụng mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng để xác định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch và quỹ tiền lương thực hiện đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

Năm 2011: Công ty, tổ chức, đơn vị không xây dựng và báo cáo đơn giá tiền lương theo quy định, hoặc không có lợi nhuận hoặc lỗ, hoặc có năng suất lao động thực hiện bình quân, lợi nhuận thực hiện thấp hơn so với kế hoạch, khi xác định quỹ tiền lương thực hiện thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định (từ ngày 1/1/2011 đến hết ngày 30/9/2011 theo quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010; từ ngày 01/10/2011 đến hết ngày 31/12/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011) để xác định quỹ tiền lương chế độ của người lao động và quỹ tiền lương chế độ của viên chức quản lý theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5/1/2005 và Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ LĐ-TB&XH.

Từ năm 2012: Công ty, tổ chức, đơn vị bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Mục III Thông tư số 07/2005/TT-BLĐ-TB&XH ngày 5/1/2005; Điều 5 Thông tư số 27/2010/TT-BLĐ-TB&XH ngày 14/9/2010 của Bộ LĐ-TB&XH, được lựa chọn áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn (không hạn chế mức tối đa) so với mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ để xác định đơn giá tiền lương của người lao động và quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý.

Phương Anh