26/5, UBND huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đã chỉ đạo chính quyền xã Phước Minh, quản lý thị trường, thanh tra giao thông kiểm tra xác minh về quán "cơm tù" Thắng Phượng thuộc địa bàn này.