Trước đây mình đã từng tuyên bố sẽ không trao tình cảm cho ai trước khi có đươc tấm bằng đại học trong tay. Vậy mà.....