Do bất cẩn khi đốt cỏ bờ ruộng, một người dân đã để đám cháy lan sang khu vực trồng tram, thiệt hại bước đầu khoảng 50-60 triệu đồng