- Tính đến nay, toàn tỉnh có 23 khu công nghiệp với tổng diện tích 9.758,73 ha, trong đó có 13 khu công nghiệp đã có quyết định thành lập với tổng diện tích 4.509,48 ha và đã có 11 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định.

Như vậy, trên địa bàn tỉnh Long An còn lại 10 khu công nghiệp với tổng diện tích 5.249,25 ha nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2015 theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Toàn tỉnh cũng đang hiện có 43 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được thỏa thuận địa điểm đầu tư với tổng diện tích là 5.770 ha, trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập đối với 16 cụm công nghiệp thực hiện theo quy định của Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý cụm công nghiệp./..