Trên tờ Evening Courier (Italy), viên cảnh sát Luigi S. trần tình rằng anh không hề chủ ý bắn ai trong ...