(HNM) - Một trong những lý do khiến tổ chức, công dân không hài lòng khi giải quyết công việc ở cơ quan công quyền là phải chờ đợi cán bộ (do bận họp).

Để dành thời gian giải quyết công việc của tổ chức, công dân, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã ban hành Quyết định 854-QĐ/QU quy định về giảm họp, nâng cao chất lượng hội họp trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc quận.

Từ quyết định này, thời gian qua, từng cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự vận dụng phù hợp. Đơn cử như Đảng ủy phường Long Biên đã ban hành Quyết định 172-QĐ/ĐU cụ thể hóa nội dung, các quy định cần thực hiện. Theo đó, tránh tình trạng họp tràn lan, phường chỉ tiến hành họp khi thực sự cần thiết để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể… Số buổi họp, thời gian mỗi cuộc họp được rút xuống và để bảo đảm chất lượng, Đảng ủy phường làm gương trong việc xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thành phần tham gia cuộc họp. Từng cuộc họp, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc tham mưu chuẩn bị, tham dự họp và tổ chức thực hiện các kết luận chỉ đạo của người chủ trì được xác định rõ. Cùng với đó là quy định rõ trách nhiệm người chủ trì cuộc họp trong việc chỉ đạo các vấn đề thuộc thẩm quyền, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm… Sau một thời gian thực hiện, hơn ai hết chính cán bộ, đảng viên của phường thấy rõ lợi ích: Cán bộ có thời gian đi cơ sở, giải quyết công việc được nhiều hơn, còn người dân cảm thấy hài lòng hơn.

Cùng phường Long Biên, 13 phường còn lại và các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn quận Long Biên đã thực hiện quyết định giảm họp đi đôi với việc nâng cao chất lượng cuộc họp. Theo đánh giá 6 tháng đầu năm 2014 của Quận ủy Long Biên, sự chuyển biến rõ nhất là nhiều nội dung họp, giao ban đã có sự kết hợp về nội dung, đổi mới về phương pháp báo cáo, kết luận chỉ đạo. Giảm họp, lãnh đạo quận, phường có thời gian tăng cường đi cơ sở, tổ chức đối thoại với nhân dân để trực tiếp nắm bắt tình hình, tháo gỡ vướng mắc cho địa phương. Cũng thông qua đối thoại với nhân dân, quận đã trình UBND thành phố xem xét giải quyết một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp với địa phương, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân, tạo điều kiện để giải phóng mặt bằng 95 dự án, bàn giao 17,9ha cho đơn vị thi công. Giảm họp, kết hợp với việc lắp đặt hệ thống camera, bảng điện tử đánh giá thái độ phục vụ nhân dân ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" tại 14 phường đã giúp quận đánh giá khá chính xác tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, khắc phục tình trạng sách nhiễu. Tăng cường bám sát cơ sở, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tích cực giải quyết công việc của nhân dân... chính là khâu đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên cần được phát huy.