(Vietstock) - Công ty cổ phần Bột giặt Lix thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2009 như sau: