QĐND Online - Từ năm 1992 đến 2006, tổng xuất khẩu của các nước Tiểu vùng Sông Mê Công (GMS) đã tăng 400% so với trước. Đầu tư nước ngoài vào các nước GMS tăng từ 3 tỷ USD năm 1992 lên 7 tỷ USD năm 2006. Số lượng du khách hàng năm đến GMS tăng từ 10 triệu du khách năm 1995 lên 22 triệu du khách năm 2006...