22 nước thành viên của Liên đoàn sẽ lập đoàn điều tra, gồm các chuyên gia về luật pháp, quân sự