Nội dung đồng đội nam: Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Myanmar (Đoàn Kiến Quốc - Trần Tuấn Quỳnh - Nguyễn Nam Hải, Đinh Quang Linh, Đỗ Đức Duy).