VSH, PPC, ITC, TDH giao dịch cổ phiếu khối lượng lớn. CTD, BMC, HMC, TDL trả cổ tức.

Giao dịch cổ phiếu khối lượng lớn.

VSH - Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh: Swiftcurrent Partners, L.P đăng ký mua và bán 2 triệu cổ phiếu từ 19/4 đến 19/6, giữ nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ 4 triệu đơn vị, chiếm 2% vốn điều lệ

Swiftcurrent Offshore, Ltd đăng ký mua và bán 3 triệu cổ phiếu từ 19/4 đến 19/6, giữ nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ 6 triệu đơn vị, chiếm 3% vốn điều lệ

Viac (No.1) Limited Partnership đăng ký mua và bán 12,4 triệu cổ phiếu VSH từ 19/4 đến 19/6, giữ nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ 12,4 triệu đơn vị, chiếm 6,14% vốn điều lệ.

ABT - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre: Ông Nguyễn Thanh Nghĩa đăng ký mua, bán 1 triệu cổ phiếu từ ngày 19/4 đến 19/6, giữ nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ hơn 1,3 triệu đơn vị, chiếm 12,32% vốn điều lệ.

PPC - Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại: Tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC) đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu PPC từ 19/4 đến 19/6, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch lên 12 triệu đơn vị, chiếm 3,65% vốn điều lệ.

PTM - Công ty cổ phần Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ôtô PTM: Bà Vũ Thị Hạnh đăng ký mua 234 nghìn cổ phiếu từ 19/4 đến 18/6, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 514 nghìn đơn vị.

Ông Phan Văn Đạo đăng ký mua 125 nghìn cổ phiếu từ 19/4 đến 18/6.

THB - Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa: Ông Lương Xuân Dũng đăng ký mua 650 nghìn cổ phiếu từ 19/4 - 19/6.

LAS - Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao: Bà Phạm Thị Minh Loan đăng ký mua 50 nghìn cổ phiếu từ 19/4 - 18/6.

ITC - Công ty cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà: Bà Dương Thanh Thủ đăng ký mua và bán 700 nghìn cổ phiếu ITC từ 19/4 đến 31/5.

TDH - Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức: Tổng CTCP Phong Phú đăng ký mua 300 nghìn cổ phiếu và bán 86 nghìn cổ phiếu TDH từ 19/4 đến 19/6.

Trả cổ tức và họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

CTD - Công ty cổ phần xây dựng Cotec: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, tỷ lệ 20%. Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 16/5. Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 sẽ được tổ chức vào ngày 22/5.

BMC - Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức lần 3 năm 2011 bằng tiền, tỷ lệ 30%. Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 8/5. Công ty thanh toán cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1, số lượng chứng khoán dự kiến phát hành là 4,13 triệu đơn vị.

HMC - Công ty cổ phần kim khí TPHCM: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, tỷ lệ 12%. Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 8/5.

TDL - Công ty cổ phần Da Tây Đô: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, tỷ lệ 10%. Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 7/5.

VC6 - Công ty cổ phần Vinaconex 6: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, tỷ lệ 0,35%. Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 18/5.

VC9 - CTCP Xây dựng Số 9: Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, tỷ lệ 1,5%. Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 7/5.

Nguồn DVT