Với sự xuất hiện của OpenGL, việc xử lý đồ họa 2D và 3D đã bắt đầu có biến chuyển mới.